នៅថ្ងៃទី13/07/22 សកម្មភាពពិភាក្សាក្រុម​ នៅសិក្ខាសាលាចែករំលែកស្តីពី “ការធ្វើទីផ្សារតាមគោលការណ៍ក្សេត្របរិស្ថាន” 

នៅថ្ងៃទី13/07/22 សកម្មភាពពិភាក្សាក្រុម​ នៅសិក្ខាសាលាចែករំលែកស្តីពី “ការធ្វើទីផ្សារតាមគោលការណ៍ក្សេត្របរិស្ថាន”  ឧបត្ថម្ភដោយ អង្គការ Danchurchaid Cambodia & DANIDA និងរៀបចំដោយ​ សមាគម​និរន្ត​ភាព​ដីដើម្បីជីវិត​

Discussion teams activities of farmer-to-farmer Experience Sharing Workshop on “Agroecology Markets and Food Sovereignty”  Sponsored by Danchurchaid Cambodia and DANIDA and facilitated by Sustainable Soil for Life Association.