នៅថ្ងៃទី13/07/22  សកម្មភាពក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តបារាំង ចុះបង្រៀនអំពីបំនិនជីវិត និងសកម្មភាពអប់រំកំសាន្តផ្សេងៗ

នៅថ្ងៃទី13/07/22  សកម្មភាពក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តបារាំង ចុះបង្រៀនអំពីបំនិនជីវិត និងសកម្មភាពអប់រំកំសាន្តផ្សេងៗ ដើម្បីឱ្យសិស្សានុសិស្សនៅសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្វាយ ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សា ស្ថិតនៅឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលរៀបចំដោយដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងគាំទ្រដោយអង្គការ Brahma Kesa

Activities are carried out by a group of French college students who volunteer to educate Prey Svay Primary School kids about life skills and other educational activities for their academic achievement located in the Sangke District, Reang Kesei Commune, and Battambang Province supported by Brahma Kesa and coordinated by the Sustainable Soil for Life Association.