នៅថ្ងៃទី13/01/22 សកម្មភាពក្នុងការចុះចែកជីធ្យូងអង្កាម CBS ដល់កសិករនៅភូមិព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង

នៅថ្ងៃទី13/01/22 សកម្មភាពក្នុងការចុះចែកជីធ្យូងអង្កាម CBS ដល់កសិករនៅភូមិព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង