នៅថ្ងៃទី12/07/22សកម្មភាពក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តបារាំងបានចុះមកពិនិត្យភ្នែក និងផ្តល់វែនតា

នៅថ្ងៃទី12/07/22សកម្មភាពក្រុមនិស្សិតស្ម័គ្រចិត្តបារាំងបានចុះមកពិនិត្យភ្នែក និងផ្តល់វែនតា ឱ្យសិស្សានុសិស្សនៅអនុវិទ្យាលយ័រាំងកេសី ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង រៀបចំដោយដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងគាំទ្រដោយអង្គការ Brahma Kesa

Activities of a French student volunteer group were organized by the Association for Sustainable Soil for Life Association and supported by Brahma Kesa to check students’ eyes and supply sunglasses at the Secondary School in Prey Svay Village, Reang Kesei Commune, Sangke District, Battambang Province.