នៅថ្ងៃទី12/01/22សកម្មភាពការចុះបណ្តុះបណ្តាលដល់កសិករនៅភូមិព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង

នៅថ្ងៃទី12/01/22  សកម្មភាពការចុះបណ្តុះបណ្តាលដល់កសិករនៅភូមិព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង ” អំពី ការរៀបចំផេនការដាំដុះ ”