នៅថ្ងៃទី11/08/22 សកម្មភាពកសិករក្រុមផលិតបន្លែសរីរាង្គតាមស្តង់ដា ភី.ជី.អេស (PGS) និងការទទួលគ្រាប់ពូជពីសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត

នៅថ្ងៃទី11/08/22 សកម្មភាពកសិករក្រុមផលិតបន្លែសរីរាង្គតាមស្តង់ដា ភី.ជី.អេស (PGS) និងការទទួលគ្រាប់ពូជពីសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត ដើម្បីផ្វើការដំាដុះ និងឧបត្ថម្ភដោយ Danchurchaid Cambodia

Activities of farmers growing crops following GPS standards and getting the seeds from Sustainable Soil for Life Association for Cultivation and Sponsored by Danchurchaid Cambodia.