នៅថ្ងៃទី11/07/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី

នៅថ្ងៃទី11/07/22 សកម្មភាពការចុះទស្សនៈកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស (Technical Adviser) នៃជំនួយ Danchurchaid Cambodia (DCA) នៅសហគមន៍កសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍បៃតង ក្នុងភូមិព្រៃស្វាយ ឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។ Activities of the technical adviser of sponsor Danchurchaid Cambodia (DCA) visited Apiwat Baitong Agricultural Cooperative in Prey Svay Village, Reang Kesei Commune, Sangke District, Battambang Province.