នៅថ្ងៃទី11/02/22 ពិធីបើកបវេសនកាល មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ 

នៅថ្ងៃទី11/02/22 ពិធីបើកបវេសនកាល មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ