នៅថ្ងៃទី10/10/22 ការប្រជុំពិភាក្សារវាងសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត (SSLA) និងអង្គការបាយ័ន្ត អប់រំ និងអភិវឌ្ឍន៍ (BED)

នៅថ្ងៃទី10/10/22 ការប្រជុំពិភាក្សារវាងសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត (SSLA) និងអង្គការបាយ័ន្ត អប់រំ និងអភិវឌ្ឍន៍ (BED) ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកជម្រើសតម្រង់ទិសសំខាន់ៗមួយចំនួនដើម្បីកែលម្អកម្មវិធីសិក្សានៃសាលាកសិកម្មអេកូឡេស៊ីបាយ័ន ស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាប សម្រាប់រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ 2024-2026 ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឱ្យត្រូវនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងពេលអនាគត។

Discussion Meeting between Sustainable Soil for Life Association (SSLA) and Bayon Education and Development (BED) Organization aimed at exploring the main orientation options for improving the curriculum of the Bayon Agroecology School based in Siem Reap for preparing the next strategic plan 2024-2026 in order to better meet the demand of the labor market for students in the future.