នៅថ្ងៃទី10/07/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី

នៅថ្ងៃទី10/07/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ជួបប្រជុំពិភាក្សាជាមួយទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេស (Technical Adviser) នៃជំនួយ Danchurchaid Cambodia (DCA) និងការបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ និងគោលដៅនៃថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្លួនឱ្យមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់អភិវឌ្ឍសម្ថតភាព។