នៅថ្ងៃទី10/03/22 ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត ធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យដល់កសិករ

នៅថ្ងៃទី10/03/22 ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត ធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យដល់កសិករដែលបានជ្រើសរើសចំនួន 60 នាក់នៅក្នុងទម្រង់នៃការវាយតម្លៃ TAPE (ឧបករណ៍សម្រាប់ការវាយតម្លៃការអនុវត្តកសិកម្ម) ដើម្បីចូលរួមបង្កើនដាតាបេសដែលបង្កើតឡើងដោយ FAO ។ ការសិក្សានេះអនុវត្តដោយសហការជាមួយ RUA និងឧបត្ថម្ភដោយ DCA ដើម្បីវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដល់គម្រោងដែលលើកកម្ពស់គោលការណ៍ និងការអនុវត្តកសិកម្ម ។