នៅថ្ងៃទី10/02/22 សកម្មភាពនៃពិធីក្រុងពលី

នៅថ្ងៃទី10/02/22 សកម្មភាពនៃពិធីក្រុងពលី ដើម្បីចាប់ផ្តើមសាងសង់ការរិយាល័យសហគមន៍អភិវឌ្ឍបៃតង រៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត និងឧបត្ថមដោយ Brahma Kesa