នៅថ្ងៃទី08/08/22  សិស្សានុសិស្សជំនាញកសិកម្មអេកូឡូសុី និងកែច្នៃអាហារបានប្រឡងបញ្ចប់ឆមាសលើកទី១

នៅថ្ងៃទី08/08/22  សិស្សានុសិស្សជំនាញកសិកម្មអេកូឡូសុី និងកែច្នៃអាហារ របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវ: និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូសុី នៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានប្រឡងបញ្ចប់ឆមាសលើកទី១ ឧបត្ថម្ភដោយ​ Brahma Kesa & Danchurchaid Cambodia

Activities for the first semester’s exams  of Food Processing and Agroecology Training Program of Vocational and Technical Training Center were supported by Danchurchaid Cambodia and Brahma Kesa and organized by Sustainable Soil For Life Association