នៅថ្ងៃទី08/07/22 សកម្មភាពរៀន និងអនុវត្តមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងជីវជាតិដី

នៅថ្ងៃទី08/07/22 សកម្មភាពរៀន និងអនុវត្តមុខវិជ្ជាគ្រប់គ្រងជីវជាតិដី នៃជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដែលរៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បី ឧបត្ថម្ភដោយ Brahma Kesa & Danchurchaid Cambodia.