នៅថ្ងៃទី07/09/22  Anatasia Broda មកពីសាលា AgroParisTech បានធ្វើសិក្ខាសាលាបញ្ចប់នៃកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវ

នៅថ្ងៃទី07/09/22  Anatasia Broda មកពីសាលា AgroParisTech បានធ្វើសិក្ខាសាលាបញ្ចប់នៃកម្មសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពី “ការដាំដុះស្រូវ បន្លែ និងការធ្វើនេសាទ៖ តើធ្វើរបៀបណា ដើម្បីអោយតំបន់ជនបទ នៅឃុំព្រែកហ្លួង ព្រែកនរិន្ទ និងឃុំពាមឯក មានការធ្វើកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព និងមានជីវភាពល្អប្រសើ?” ដើម្បីបញ្ចប់សារណាអនុបណ្ឌិត។ គាត់បានបង្ហាញពីការរកឃើញគន្លឹះនៃការសិក្សាដោយប្រើការវិភាគប្រព័ន្ធកសិកម្ម និងវិធីសាស្រ្តនៃការធ្វើវិនិច្ឆ័យជូនដល់កសិករ និងក្រុមការងារសមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត នៅភូមិស្តីលើ ភូមិព្រែកឆ្តោ និង ភូមិរហាលសួង ក្នុងស្រុកឯកភ្នំ ។

Anatasia Broda from AgroParisTech School conducted the restitution workshop at the end of her Research Internship to complete the Master Thesis about “Rice cultivation, development of vegetable production and fisheries decline: what pathways towards sustainable farming systems and rural livelihoods in Prek Luong, Prek Norint & Peam Aek communes?”. She presented the key finding of the study using the agrarian system analysis and diagnosis method to farmer respondents and SSLA colleagues at Sdei Leu, Prek Chdor, and Rohal Soung Village, Ek Phnom District, Battambang Province on September