នៅថ្ងៃទី07/07/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី រៀនពីរបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់

នៅថ្ងៃទី07/07/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី រៀនពីរបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់ ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត​ ឧបត្ថម្ភដោយ​ Brahma Kesa & Danchurchaid Cambodia