នៅថ្ងៃទី06/07/22 សកម្មភាពការចុះត្រួតពិនិត្យការដាំដុះបន្លែសរីរាង្គរបស់កសិករ

នៅថ្ងៃទី06/07/22 សកម្មភាពការចុះត្រួតពិនិត្យការដាំដុះបន្លែសរីរាង្គរបស់កសិករ នៅភូមិស្តីក្រោម ឃុំព្រែកហ្លួង ស្រុកឯកភ្នំ ខេត្តបាត់ដំបង ដែលរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Danchurchaid Cambodia