នៅថ្ងៃទី05/07/22 សកម្មភាពពិភាក្សាក្រុមរៀនអំពីការបង្កាត់ពូជរុក្ខជាតិ ពូជF1និង ពូជ OP

នៅថ្ងៃទី05/07/22 សកម្មភាពពិភាក្សាក្រុមរៀនអំពីការបង្កាត់ពូជរុក្ខជាតិ ពូជF1និង ពូជ OP នៃជំនាញកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ របស់មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងបច្ចេកទេសកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដែលរៀបចំដោយ សមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បី ឧបត្ថម្ភដោយ Brahma Kesa & Danchurchaid Cambodia