នៅថ្ងៃទី04/11/21 សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មអេកូឡូសុី រៀនពីទ្រឹស្តី និងចុះអនុវត្តផ្ទាល់

នៅថ្ងៃទី04/11/21 សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មអេកូឡូសុី រៀនពីទ្រឹស្តី និងចុះអនុវត្តផ្ទាល់នៅឯភូមិកំពង់សីមា សង្កាត់វត្តគរ ដែលសម្របសម្រួលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត(SSLA)