នៅថ្ងៃទី04/10/22 សកម្មភាពការបង្រៀនទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តផ្ទាល់ អំពី​​​​​​​​បច្ចេកទេសដាំដំណាំ របស់សិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី04/10/22 សកម្មភាពការបង្រៀនទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តផ្ទាល់ អំពី​​​​​​​​បច្ចេកទេសដាំដំណាំ របស់សិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត បានអនុវត្តទៅលើការរៀបចំសួន និងដាំដើមឈើ ដែលឧបត្ថម្ភដោយ DanChurchAid Cambodia & Brahma Kesa

Theoretical Teaching and Practical Practice student’s activities of Food Processing and Agroecology Training Program of Vocational and Technical Training Center about gardening decoration and planting trees were sponsored by DanChurchAid Cambodia and Brahma Kesa and organized by Sustainable Soil For Life Association