នៅថ្ងៃទី01/10/22 សកម្មភាពចុះអនុវត្តផ្ទាល់ អំពីការផលិតចំណីមាន់ របស់សិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី

នៅថ្ងៃទី01/10/22 សកម្មភាពចុះអនុវត្តផ្ទាល់ អំពីការផលិតចំណីមាន់ របស់សិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី ដែលរៀបចំដោយសនាគមដីដើម្បីជីវិត គាំទ្រដោយអង្គការ Brahma Kesa & DanChurchAid Cambodia

Practical activities of making chicken feed for agroecology students facilitated by Soil for Life Association and Supported by Brahma Kesa and DanChurchAid Cambodia