នៅថ្ងៃទី01/02/22 ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងបច្ចេកទេសដាំដុះរវាងកសិករនៅឃុំរាំងកេសី ឃុំកំពង់ព្រាង និងឃុំបាយដំរាំ

នៅថ្ងៃទី01/02/22 ការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងបច្ចេកទេសដាំដុះរវាងកសិករនៅឃុំរាំងកេសី ឃុំកំពង់ព្រាង និងឃុំបាយដំរាំ ដោយការចុះទស្សនៈកិច្ច និងធ្វើបទបង្ហាញ ដើម្បីអោយការដាំដុះមានភាពល្អប្រសើជាងមុន រៀបចំដោយSSLA ដែលគាំទ្រដោយអង្គការBrahma Kesa និងអង្គការDCA