ការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅជើងភ្នំគូលែន ខេត្តសៀមរាប របស់សិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្ឆៃអាហារ

នៅថ្ងៃទី 5-12 /11/22 ការចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការចិញ្ចឹមឃ្មុំនៅជើងភ្នំគូលែន ខេត្តសៀមរាប ដែលបានរៀបចំដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ របស់គម្រោងមូលនិធិ SAAMBA ។

សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត សូមថ្លៃអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ សាកលវិទ្យាល័យជាតិមានជ័យ លោកគ្រូ ឈៀង ឈូក និង ម្ចាស់គម្រោងមូលនិធិ SAMMBA ដែលបានផ្តល់ឱកាសឱ្យសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ បានចូលរួមសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលការចឹញ្ចឹមឃ្មុំនេះ។
Participation in beekeeping training at the Kulen Mountain foothill , Siem Reap Province, organized by the National University of Meanchey of the SAAMBA Foundation Project.
The Sustainable Soil for Life Association would like to thank the leader of Meanchey National University, Mr. Chheang Chhouk, and the owner of the SAMMBA Foundation for giving students of Food Processing and Agroecology Training Program of Vocational and Technical Training the opportunity to participate in this beekeeping training course.