សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានអនុវត្តផ្ទាល់ទៅលើការដាំដុះ

នៅថ្ងៃទី 20 /11/22 សកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានអនុវត្តផ្ទាល់ទៅលើការដាំដុះ និងថែទាំបន្លែ តាមបច្ចេកទេសនៃការដាំដុះបន្លែសិរីរា ង្គ(PGS)។ និងឧបត្ថម្ភដោយ Brahma Kesa & DanChurchAid Cambodia

Student of the Food Processing and Agroecology Training Program of the Vocational and Technical Training Center activities of the Sustainable Soil for Life Association have applied directly to the cultivation and management of vegetables by using the standard of growing the organic vegetable (PGS).