នៅថ្ងៃទី ៨ ដល់ ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបានចូលរួមតាំងពិព័ណ៏

នៅថ្ងៃទី ៨ ដល់ ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៨ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបានចូលរួមតាំងពិព័ណ៏ពី ផលិតផលខ្មែរ និងផលិតផលនាំចេញ-នាំចូលកម្ពជា កម្រិតអន្តរជាតិលើកទី១៣ នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្យ។