នៅថ្ងៃទី១៨ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែ វិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១៨ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបានសហការជាមួយអង្គការជំនួយរបស់វិហារដាណីម៉ាក
នៅថ្ងៃទី១៨ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែ វិច្ចិកា ឆ្នាំ២០១៨ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបានសហការជាមួយអង្គការជំនួយរបស់វិហារដាណីម៉ាក និង មជ្ឈមណ្ឌល់ឧត្តមភាពប្រពលវប្បកម្មកសិកម្មនិរន្តរភាព និង អាហារូបត្ថម្ភ បានបង្កើតវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្ដីពី ការអនុវត្តកសិកម្មអេកូឡូស៊ីក្នុងការដាំដុះបន្លែ ដល់កសិករចំនួន២៤នាក់ មកពីអង្គការ សមាគមអភិវឌ្ឍន៏សហគមន៏ខ្មែរស្រុកសំឡូត
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះស្តិតនៅឧទ្យានបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មនៃមជ្ឈមណ្តលឧត្តមភាពស៊ីសេន ខេត្តបាត់ដំបង។