នៅថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត(SSLA)បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមការងាររៀបចំគោលនយោបាយម្រេច និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅបន្ទុកម្រេច

នៅថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត(SSLA)បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រុមការងាររៀបចំគោលនយោបាយម្រេច និងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅបន្ទុកម្រេច ជាមួយប្រជាកសិករ សហគមន៍អ្នកដាំម្រេច នៅស្រុកសំឡូត ខេត្តបាត់ដំបង។ ដែលបានរៀបចំដោយ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម សម្របសម្រួលដោយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា(CIRD)។