នៃសមាគមនិរន្តរភាពដីសកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារដើម្បីជីវិត បានបញ្ចប់នៃហត្ថការណ៍

នៅថ្ងែទី03/30/23

នៃសមាគមនិរន្តរភាពដីសកម្មភាពសិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារដើម្បីជីវិត បានបញ្ចប់នៃហត្ថការណ៍អនុវត្តផ្ទាល់លើការគ្រប់គ្រងដាំដុះដំនាំ នៅសហគមន៍តាសីសាមគ្គី ស្រុកថ្មគោល ខេត្តបាត់ដំបង។ឧបត្ថមដោយៈ Brahma Kesa & DanChurchAid Cambodia

Received a certificate from the President of Tasy Samaki Agricultural Community after completing a three-month internship on Good Agricultural Practices (GAP).