ថ្ងៃទី16/09/21វិញ ចុះ ទូរទស្សន៍កិច្ចសិក្សានៅកសិដ្ឋានគោ​ និងមាន់ នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបង

ថ្ងៃទី16/09/21វិញ ចុះ ទូរទស្សន៍កិច្ចសិក្សានៅកសិដ្ឋានគោ​ និងមាន់ នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបង