ថ្ងៃទី02/12/21 សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មអេកូឡូស៊ីវគ្គ១

នៅថ្ងៃទី02/12/21 សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មអេកូឡូស៊ី វគ្គ១ គំនិតផ្តួចផ្តើមអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងផលិតផល និងសេវាកម្ម