នៅថ្ងៃទី13/12/21 សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មអេកូឡូស៊ី វគ្គ2

នៅថ្ងៃទី13/12/21 សកម្មភាពវគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មអេកូឡូស៊ី វគ្គ2 ការធ្វើទីផ្សារ និងការលក់ក្នុងស្រុក