ថ្ងៃទី02/11/21 សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មអេកូឡូស៊ីដែលបណ្តុះបណ្តាលដោយ Celia Del Campo និង Jumel Guillaume

02/11/21 សកម្មភាពបណ្តុះបណ្តាលកសិកម្មអេកូឡូស៊ីដែលបណ្តុះបណ្តាលដោយ Celia Del Campo និង Jumel Guillaume  ដែលសម្របសម្រួលដោយក្រុមការងារសមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត(SSLA)