ចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “ ការរោយលម្អងឃ្មុំ ការចិញ្ចឹមម្រោម និងការគ្រប់គ្រងរុយចោះដំណាំតាមបែបជីវសាស្រ្តដោយធុងសំណាញ់បង្កើនសត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ និងអន្ទាក់ Parapheromones

នៅថ្ងែទី 08/09/23

កសិករ និងក្រុមការងារ របស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីអំពី “ ការរោយលម្អងឃ្មុំ ការចិញ្ចឹមម្រោម និងការគ្រប់គ្រងរុយចោះដំណាំតាមបែបជីវសាស្រ្តដោយធុងសំណាញ់បង្កើនសត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ និងអន្ទាក់ Parapheromones រៀបចំដោយ DCA Cambodia និង AliSEA Network នៅសណ្ឋាគារស្ទឹងសង្កែ ក្រុងបាត់ដំបង។
SSLA master farmers and team have joined the workshop on “Optimizing Curcurbits’ Agroecological Crop Protection and Productivity: Bee Pollination, Meliponiculture, and Fruit Fly Biological Control with Augmentorium and Parapheromones.” co-organized by DCA Cambodia and ALiSEA Network, hosted by the Steung Sangkae Hotel at Battambang.