ក្រុមយុវជនកសិកម្មរបស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានអនុវត្តន៍រៀបចំលាយល្បាយដីសម្រាប់ស្សាំ និងបណ្តុះកូនឈើ

នៅថ្ងែទី 03/08/23

ក្រុមយុវជនកសិកម្មរបស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានអនុវត្តន៍រៀបចំលាយល្បាយដីសម្រាប់ស្សាំ និងបណ្តុះកូនឈើ នៅទីតាំងបណ្តុះកូនឈើសហគមន៍។
Agro Eco Youth group of Sustainable Soil for Life Association has practiced soil preparation for planting and propagating trees at the community nursery trees.