ក្រុមយុវជនកសិកម្មរបស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានសិក្សា និងអនុវត្តអំពីបៀបបណ្តុះផ្សិតចំបើង លើកទី២

នៅថ្ងៃទី​ 26/07/23

ក្រុមយុវជនកសិកម្មរបស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានសិក្សា និងអនុវត្តអំពីបៀបបណ្តុះផ្សិតចំបើង លើកទី២ ដើម្បីបានទទួលចំណេះជំនាញ និងបទពិសោធន៍ សម្រាប់ថ្ងៃអនាគត ដើម្បីលើកកំពស់ជីវភាពគ្រួសារ។
Agro Eco Youth group of Sustainable Soil for Life Association learnt and practiced the Second time about how to grow the Straw Mushroom to gain knowledge, skills and experience for the future to improve the family livelihood

.