ក្រុមយុវជនកសិកម្មរបស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានប្រមូលផលផ្សិតចំប៉ើង

នៅថ្ងែទី 06/23/23

ក្រុមយុវជនកសិកម្មរបស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានប្រមូលផលផ្សិតចំប៉ើងបន្ទាប់ពីបានការអនុវត្តទទួលបានជោគជ័យ។
Agro Eco Youth group of Sustainable Soil for Life Association Harvest the Straw Mushroom after successful implementation experiment.