ក្រុមយុវជនកសិកម្មរបស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានអនុវត្តដាំដុះបន្លែសរីរាង្គក្នុងផ្ទះសំណាញ់

នៅថ្ងែទី 06/14/23

ក្រុមយុវជនកសិកម្មរបស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានអនុវត្តដាំដុះបន្លែសរីរាង្គក្នុងផ្ទះសំណាញ់។
Agro Eco Youth group of Sustainable Soil for Life Association plated organic vegetable in net house.