ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ ស្តីអំពីការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅកាន់កសិអេកូឡូស៊ី និងកសិកម្មកកើតឡើងវិញ

នៅថ្ងៃទី 27/10/23

ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានចូលរួមសិក្ខាសាលាអន្តរជាតិ ស្តីអំពីការផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅកាន់កសិអេកូឡូស៊ី និងកសិកម្មកកើតឡើងវិញ ការចូលរួមចំណែកទៅរកការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារ នៅសណ្ឋាគារបូរីអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាប ។
SSLA’s team joined International Workshop Transitioning Towards Agroecology and Regenerative Agriculture: A Contribution to Food Systems Transformations at the Borei Angkor Hotel in Siem Reap.
Transitioning Towards Agroecology and Regenerative Agriculture: A Contribution to Food Systems Transformation (TARASA23) is an international workshop which focuses on the contemporary and unprecedented challenges on a global scale and more specifically the Asia-Pacific region regarding the transition towards agroecology and regenerative agriculture.