ការផលិតជីទឹក ( SBN GROW )

នៅថ្ងែទី26/07/23

ការផលិតជីទឹក ( SBN GROW )
**វត្ថុធាតុដើម
– ត្រីស្រស់= ៣គ.ក(ប្រភេទត្រីមានស្រការ)
– កន្ទក់ = ៣គ.ក
– មេចំណីសត្វ ឬម្សៅត្រី = ២គ.ក
– អំបិល = ១គ.ក – ទឹកខ្មេះ = ១លីត្រ
– ពងមាន់ = ១០គ្រាប់
– មេតាប៉ែ = ១គ.ក
– បាយ + សំបុកកណ្ដៀរ = ៣គ.ក (២/១)
– ទឹកអំពៅ = ៥ល.ត – ស្ករ = ១០គ.ក
– ទឹក = ១០០ល.ត
– មេជី = ១ល.ត(បើមាន)
***អត្ថប្រយោជន៍
– ប្រើប្រាស់បានគ្រប់ប្រភេទដំណាំទាំងអស់
– ប្រើប្រាស់បានគ្រប់វគ្គដំណាំទាំងអស់
– ជំនួយដល់ការលូតលាស់របស់ដំណាំ
– អាចកម្ចាត់ខ្យង និងក្ដាមបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព
– បង្កើនទិន្នផលដំណាំ
– ដំណាំធន់នឹងជំងឺ
– ជួយការពារសត្វល្អិតចង្រៃ
– ជួយព្យាបាលជំងឺលើដំណាំ
– ធ្វើអោយប្រសើរឡើងដល់ពពួកអតិសុខុមប្រាណ
– ធ្វើអោយដីមានភាពល្អប្រសើរ
– ដំណាំធន់នឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ
How to make SBN GROW
**Raw materials
– Fresh fish 3 Kg
– Rice bran 3kg
– Animals feed/ Fish powder 2Kg
– Salt 1Kg and Vinegar 1liter
– Chicken eggs 10
– Yeast 1 kg
– Rice and termite nest 3 kg (2/1)
– Sugar cane juice 5 liters
– Molasses or Brown sugar 10 kg
– Water 100 liters
– EM 1 liter
**Advantage
– Can be used on all kinds of crops
– Able to use all stages of the crop
– Make crops grow well
– High effective in reducing snails and crabs on field
– Increase yield
– Make the crop more resilient to disease.
– Prevent pests
– Able to treatment crop diseases
– Increase microorganism in soil
– Increase nutrients in the soil
– Crops resilience on climate change.