ការផលិតជីកំប៉ុស្ដ៍បូកាឈិក (BOOKISH COMPOST)

នៅថ្ងែទី03/30/23

ការផលិតជីកំប៉ុស្ដ៍បូកាឈិក (BOOKISH COMPOST)
**វត្ថុធាតុដើម
1. កន្ទុក(1ភាគ)-100kg
2. ដីល្អ(1ភាគ)-100kg
3. អង្កាម(1ភាគ)-100kg
4. ធ្យូងអង្កាម(1ភាគ)-100kg
5. លាមកគោ(1ភាគ)-400kg
6. ដំណាំអំបូរសណ្ដែក (ស្លឹក ដើម និង សំបកគ្រាប់) (1ភាគ)-100kg
7. មេជីអ៊ីអឹម- 70 cl
8. ស្កររង៉ូរ 10kg
9. ទឹក (20 លិត្រ)
***អត្ថប្រយោជន៍
– បង្កើនដីមមោកក្នុងដី
– ធ្វើឲដំណាំលូតលាស់បានល្អ និងបង្កើនទិន្ធផលខ្ពស់
– កាត់បន្ថយសំណឹកដល់ដី
– បង្កើនប្រជាករសត្វល្អិតមានប្រយោន៍ច្រើនក្នុងដី
– បង្កើតឲដីមានរចនាសម្ព័ន្ធល្អ
=> Bookish compost making
**Raw materials
1. Rice bran (1 portion) – 100 kg
2. Good soil (1 portion) – 100 kg
3. Rice husk (1 portion) – 100 kg
4. Rice husk charcoal (1 portion) – 100 kg
5. Animal manure – cow dung (1 portion) – 400 kg
6. Wet and dry legumes (Leaves, stems and bark of seed) (1 portion) – 100 kg
7. EM (two tablespoons) – 70 cl
8. Molasses 10 kg
9. Water (20 liters)
**Advantage
– Increase humus on soil
– Make crops grow well and high yield
– Reduce soil erosion
– Increase of population benefit insect
– Improve soil structure