ការប្រជុំរវាងសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និង សហគមន៍កសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍បៃតង

នៅថ្ងែទី03/31/23

ការប្រជុំរវាងសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និង សហគមន៍កសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍បៃតង អំពីការរៀបចំការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ហិរញ្ញាវត្ថុ និងផែនការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ឱ្យរីកចម្រើន។
Meeting between Sustainable Soil for Life Association with Apiwat Baitong Agricultural Cooperative about the admin management, finance management and community development plan.