ការទស្សនៈកិច្ច និងការប្រជុំរវាងអង្គការ Brahma Kesa និងសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្វាយ ដែលសម្របសម្រួលដោយសមាគមនិរន្តរភាពដើម្បីជីវិត

នៅថ្ងៃទី 4 /12/22

ការទស្សនៈកិច្ច និងការប្រជុំរវាងអង្គការ Brahma Kesa និងសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្វាយ ដែលសម្របសម្រួលដោយសមាគមនិរន្តរភាពដើម្បីជីវិត អំពីការរៀបចំកែលំអរបណ្ណាល័យសាលា ក្នុងគោលបំណងជួយដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងសាលាបឋមសិក្សាព្រៃស្វាយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា។
Visits and meetings between Brahma Kesa and Prey Svay Primary School, facilitated by the Sustainable Soil for Life Association, to improve the school library in order to make it easier for students to study in Prey Svay Primary School.
[WD_Button id=6622]