ការចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងក្រុមការងារអង្គការបាយ័ន្ត នៅប្រទេសថៃ

នៅថ្ងៃទី 27/10/23

ការចុះទស្សនៈកិច្ចសិក្សារបស់ក្រុមការងារសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងក្រុមការងារអង្គការបាយ័ន្ត នៅប្រទេសថៃ ដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍ ការធ្វើកសិកម្ម និងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្ម មានដូចជា ការបណ្តុះផ្សិត ការចិញ្ចឹមគោយកទឹកដោះ ការចឹញ្ចឹមចង្រិត ការដាដុះស្តុបឺរី ការដាំបន្លែសរីរាង្គ។ ការទទួលបានចំណេះដឹង និងបទពិសោធន៍ ពីការចុះទស្សនៈកិច្ចនេះ សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត នឹងធ្វើការចែករំលែកទៅកាន់ប្រជាកសិករ និងយុវជន ដែលស្រលាញ់ចូលចិត្តកសិកម្ម និងកែច្នៃអាហារ។
SSLA’s team and BED’s team organized a study visit to Thailand to learn about experiences of farming and processing of agricultural products, such as mushrooms, dairy products, cricket, strawberry and organic vegetables. Gaining knowledge and experience from this visit, SSLA team will share those findings with farmers and young people who are interested in agricultural and food innovations.