ការចុះទស្សនៈកិច្ចនៅហាងលក់កូនឈើផ្ទះបៃតង របស់សិក្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត

នៅថ្ងៃទី14/10/22 ការចុះទស្សនៈកិច្ចនៅហាងលក់កូនឈើផ្ទះបៃតង របស់សិក្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានសិក្សាយល់ដឹងអំពីការបណ្ដុះដំណាំ និងបច្ចេកទេសបង្កាត់ដំណាំ ការលាយជីកំប៉ុស និងទីផ្សារការលក់កូនឈើ ដែលរៀបចំសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត និងឧបត្ថម្ភដោយ Brahma Kesa & DanChurchAid Cambodia

A Study Visit of Students of the Food Processing and Agroecology Training Program of the Vocational and Technical Training Center at Green House about planting crops, Plants breeding techniques, mixing compost, and plant marketing organized by Sustainable Soil for Life Association and Sponsored by Brahma Kesa & DanChurchAid Cambodia