នៅថ្ងៃទី13/10/22 ការចុះទស្សនៈកិច្ចនៅកសិដ្ឋានផលិតកូនត្រីពូជ សុភមង្គល និងការអនុវត្តផ្ទាល់ អំពីការបង្កាត់ពូជត្រី

នៅថ្ងៃទី13/10/22 ការចុះទស្សនៈកិច្ចនៅកសិដ្ឋានផលិតកូនត្រីពូជ សុភមង្គល និងការអនុវត្តផ្ទាល់ អំពីការបង្កាត់ពូជត្រី របស់សិស្សានុសិស្សកសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត ឧបត្ថម្ភដោយ DanChurchAid Cambodia & Brahma Kesa

A Study Visit of Students of Food Processing and Agroecology Training Program of Vocational and Technical Training Center at SOPHEAK MONGKOL Fish Breeding Farm Facilitated by Sustainable Soil for Life Association and Supported by Brahma Kesa & DanChurchAid Cambodia