ការចិញ្ចឹមឃ្មុំ របស់ក្រុមយុវជនកសិកម្មនៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត គឺជាបទពិសោធន៍ដ៏លំបាកមួយសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង

នៅថ្ងៃទី27/10/23

ការចិញ្ចឹមឃ្មុំ របស់ក្រុមយុវជនកសិកម្មនៃសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត គឺជាបទពិសោធន៍ដ៏លំបាកមួយសម្រាប់ឆ្នាំដំបូង ប៉ុន្តែវាក៏នៅតែទទួលបានលទ្ធផលល្អផងដែរ។ ការសិក្សារៀនសូត្រជំនាញដ៏មានតម្លៃអំពីការចិញ្ចឹមឃ្មុំ ជាការអនុវត្តន៍កសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
ការចិញ្ចឹមឃ្មុំគឺជាការរៀនអំពីពិភពធម្មជាតិ និងសារៈសំខាន់នៃឃ្មុំចំពោះប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី និងជាការប្រមូលផលទឹកឃ្មុំដោយ និងផលិតផលឃ្មុំផ្សេងទៀត។
Beekeeping by the Agro Eco Youth group of the Sustainable Soil for Life Association (SSLA) is a challenging experience for the first year, but it is also a good rewarding one. The learning valuable skills about beekeeping and sustainable agriculture.
Beekeepers learn about the natural world and the importance of bees to the ecosystem, and they enjoy the satisfaction of harvesting their own honey and other bee products.