កសិករ និងក្រុមការងារ របស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានចូលរួម ចែករំលែក និង អនុវត្តផ្ទាល់អំពី “ការចិញ្ចឹមម្រោម និងការគ្រប់គ្រងរុយចោះដំណាំតាមបែបជីវសាស្រ្តដោយធុងសំណាញ់បង្កើនសត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ និងអន្ទាក់ Parapheromones

នៅថ្ងែទី 12/09/23

កសិករ និងក្រុមការងារ របស់សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត បានចូលរួម ចែករំលែក និង អនុវត្តផ្ទាល់អំពី “ការចិញ្ចឹមម្រោម និងការគ្រប់គ្រងរុយចោះដំណាំតាមបែបជីវសាស្រ្តដោយធុងសំណាញ់បង្កើនសត្វល្អិតមានប្រយោជន៍ និងអន្ទាក់ Parapheromones រៀបចំដោយ DCA Cambodia និង AliSEA សហការរៀបចំដោយសមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិត នៅឃុំរាំងកេសី ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។
SSLA master farmers and technical team have joined and shared their knowledge during the field-day workshop on “Optimizing Curcurbits’ Agroecological Crop Protection and Productivity: Bee Pollination, Meliponiculture, and Fruit Fly Biological Control with Augmentorium and Parapheromones.” co-organized by DCA Cambodia and ALiSEA Network, in collaboration with SSLA in Reang Kesei commune, Sangkae District, Battambang Province.