សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបាន សម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី២២ វិច្ឆិកា ២០២២

នៅថ្ងៃទី 6 /12/22

សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតបាន សម្របសម្រួលកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃទី២២ វិច្ឆិកា ២០២២ ជាមួយម្ចាស់ជំនួយសមាគមព្រហ្មកេសា និងសហគមន៍កសិកម្មអភិវឌ្ឍន៍បៃតង ឃុំរាំងកេសី អំពីលទ្ធផលការងារក្នុងឆ្នាំ២០២២ និងផែនការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មី ផ្នែកផលិតសាប៊ូ និងផ្នែកផលិតទឹកសុទ្ធ នៅឆ្នាំ២០២៣ ។
Sustainable Soil for Life Association has facilitated a meeting on the 22nd November 2022 with Brahma Kesa Association and Apiwat Baitong Agricultural Cooperative in Reang Kesei Commune to review the main achievements in 2022 and the business plan for starting production of drinking water and soap making in 2023
[WD_Button id=6622]