សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតមានកិត្តិយសបានទទួលក្រុមការងារអង្គការ DCA កម្ពុជា និងក្រុមការងារ DCA ដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀត

នៅថ្ងៃទី 5 /12/22

សមាគមនិរន្តរភាពដីដើម្បីជីវិតមានកិត្តិយសបានទទួលក្រុមការងារអង្គការ DCA កម្ពុជា និងក្រុមការងារ DCA ដែលអញ្ជើញមកពីបណ្តាប្រទេសផ្សេងទៀត មកទស្សនៈកិច្ចនៅទីតាំងសមាគម ដូចជា ទីតាំងរក្សាទុកគ្រាប់ពូជ ទីតាំងលាងវេចខ្ចប់បន្លែ ទីតាំងបណ្តុះកូនឈើសហគមន៍ ទីតាំងផ្ទះសំណាញ់ពិសោធន៍ ទីតាំងចិញ្ជឹមចង្រិត ទីតាំងផលិតចំណីមាន់ និងទីតាំងគម្រោងផ្សេងៗទៀតក្នុងសមាគម។
Sustainable Soil for Life Association is honored to welcome DCA Cambodia and DCA teams from other countries to visit the association’s locations, such as a community seed bank, wash-pack post-harvest facility, a community tree nursery, the cricket’s house, experimental net house, production of chicken feed and other project locations in the association.
[WD_Button id=6622]