សកម្មភាពនៃការបង្រៀនអំពីបច្ចេកទេសកសិកម្មដំណាំសរីរាង្គភីជីអេស (PGS) ការផលិតជីធម្មជាតិជីអេសបីអិន (SBN) ជីបូកាឈិក(Bokashi) និងជីអីអឹម (EM)

នៅថ្ងៃទី 28/12/22

សកម្មភាពនៃការបង្រៀនអំពីបច្ចេកទេសកសិកម្មដំណាំសរីរាង្គភីជីអេស (PGS) ការផលិតជីធម្មជាតិជីអេសបីអិន (SBN) ជីបូកាឈិក(Bokashi) និងជីអីអឹម (EM) សម្រាប់ប្រើប្រាស់ទៅលើដំណាំ និងពង្រីកទៅលើពូជដំណាំលើជំនាញកសិកម្មអេកូឡូសុីដែលមានការចូលរួមដោយសិស្សានុសិស្សមកពី Lighthouse Battambang និងសិស្សានុសិស្សសិកម្មអេកូឡូស៊ី និងកែច្នៃអាហារ នៃសមាគមនិរន្តភាពដីដើម្បីជីវិត
ចាប់ផ្វើឡើងពីថ្ងៃទី២១ដល់ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២
និងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភដោយ Brahma Kesa &DanChurchAid Cambodia
Training activities on organic farming techniques (PGS), production of natural fertilizers, SBN, Bokashi, and EM for application on crops, and extension of crop varieties on the agroecology. With the participation of students from Lighthouse Battambang and the Students of the Food Processing and Agroecology Training Program of the Vocational and Technical Training Center of Sustainable Soil for Life Association
Launched from December 21 to 28, 2022
[WD_Button id=6622]